Waray (Philippines) [war]

ชื่อภาษา ISO: Waray (Philippines)
รหัสภาษา ISO: war
จำนวนประชากร: 2,560,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Waray-Waray

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 363
จำนวนประชากร: 2,560,000

ชื่ออื่นสำหรับ Waray-Waray

Binisaya
Samaran
Samareno
Samareño
Samarenyo
Samar-Leyte
Waray

พื้นที่ใช้ภาษา Waray-Waray

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Waray-Waray

A02851 พระคำแห่งชีวิต
A74830 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A74831 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า

2. Waray-Waray: Northern Samar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18196
จำนวนประชากร: 2,437,688

ชื่ออื่นสำหรับ Waray-Waray: Northern Samar

Northern Samar

พื้นที่ใช้ภาษา Waray-Waray: Northern Samar

Mexico
Philippines

3. Waray-Waray: Samar-leyte

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18197
จำนวนประชากร: 2,437,688

ชื่ออื่นสำหรับ Waray-Waray: Samar-leyte

Samar-leyte

พื้นที่ใช้ภาษา Waray-Waray: Samar-leyte

Mexico
Philippines

People Groups who speak Waray (Philippines)

Waray-Waray;

ข่าวเกี่ยวกับ Waray (Philippines)