Wandamen [wad]

ชื่อภาษา ISO: Wandamen
รหัสภาษา ISO: wad
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Steenkool

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1731
รหัสสำเนียงของ ROD: 01731

พื้นที่ใช้ภาษา Steenkool

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Steenkool

C15080 พระคำแห่งชีวิต

2. Wandamen: Aibondeni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18163
รหัสสำเนียงของ ROD: 18163
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wandamen: Aibondeni

Aibondeni

พื้นที่ใช้ภาษา Wandamen: Aibondeni

Indonesia

3. Wandamen: Ambumi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18164
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wandamen: Ambumi

Ambumi

พื้นที่ใช้ภาษา Wandamen: Ambumi

Indonesia

4. Wandamen: Bintuni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18165
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wandamen: Bintuni

Bintuni

พื้นที่ใช้ภาษา Wandamen: Bintuni

Indonesia

5. Wandamen: Dasener

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18166
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wandamen: Dasener

Dasener

พื้นที่ใช้ภาษา Wandamen: Dasener

Indonesia

6. Wandamen: Wamesa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18167
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wandamen: Wamesa

Wamesa

พื้นที่ใช้ภาษา Wandamen: Wamesa

Indonesia

7. Wandamen: Wasior

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18168
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wandamen: Wasior

Wasior

พื้นที่ใช้ภาษา Wandamen: Wasior

Indonesia

8. Wandamen & Windesi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1273
รหัสสำเนียงของ ROD: 01273

ชื่ออื่นสำหรับ Wandamen & Windesi

Bintuni
Wamesa
Wandamen
Wandamen Group
Windesi

พื้นที่ใช้ภาษา Wandamen & Windesi

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wandamen & Windesi

C75012 ข่าวประเสริฐ
A50312 พระคำแห่งชีวิต 2

9. Wandamen: Windesi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18169
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wandamen: Windesi

Windesi

พื้นที่ใช้ภาษา Wandamen: Windesi

Cameroon
Indonesia

10. Waruritinao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1259
รหัสสำเนียงของ ROD: 01259

พื้นที่ใช้ภาษา Waruritinao

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Waruritinao

C15211 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Wandamen

Wandamen;