Vunjo [vun]

ชื่อภาษา ISO: Vunjo
รหัสภาษา ISO: vun
จำนวนประชากร: 300,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chagga: Mwika

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1072
รหัสสำเนียงของ ROD: 01072

ชื่ออื่นสำหรับ Chagga: Mwika

Mwika

พื้นที่ใช้ภาษา Chagga: Mwika

Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chagga: Mwika

A08900 พระคำแห่งชีวิต

2. Vunjo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18077
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Vunjo

Chagga: Kilema
Chagga: Mamba
Kivunjo
Kiwunjo
Wunjo

พื้นที่ใช้ภาษา Vunjo

Tanzania

People Groups who speak Vunjo

Vunjo;