Makhuwa [vmw]

ชื่อภาษา ISO: Makhuwa
รหัสภาษา ISO: vmw
จำนวนประชากร: 3,220,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Makhuwa: Enlai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13356
จำนวนประชากร: 2,500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makhuwa: Enlai

Enlai
Mulai

พื้นที่ใช้ภาษา Makhuwa: Enlai

Mozambique

2. Makhuwa Maka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13354
จำนวนประชากร: 350,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makhuwa Maka

Central Makua
Makhuwa: Central Makua

พื้นที่ใช้ภาษา Makhuwa Maka

Mozambique

3. Makhuwa: Naharra

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13358
รหัสสำเนียงของ ROD: 13358
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makhuwa: Naharra

Emathipane
Enaharra
Maharra
Makhuwa: Enaharra
Nahara
Naharra

พื้นที่ใช้ภาษา Makhuwa: Naharra

Mozambique

4. Makua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4535
รหัสสำเนียงของ ROD: 04535
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makua

Central Makhuwa
Emakhuwa
Emakua
Macua
Makhuwa
Makhuwa-Makhuwana
Makhuwa-Metto
Makhuwwa of Nampula
Makoane
Maquoua

พื้นที่ใช้ภาษา Makua

Madagascar
Mozambique

People Groups who speak Makhuwa

Makhuwa;