Ija-Zuba [vki]

ชื่อภาษา ISO: Ija-Zuba
รหัสภาษา ISO: vki

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Koro: Adunu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2071
รหัสสำเนียงของ ROD: 02071

ชื่ออื่นสำหรับ Koro: Adunu

Adunu

พื้นที่ใช้ภาษา Koro: Adunu

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koro: Adunu

C00901 พระคำแห่งชีวิต

2. Koro Ija

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12281

ชื่ออื่นสำหรับ Koro Ija

Koro Afiki
Koro Zuba

พื้นที่ใช้ภาษา Koro Ija

Nigeria

3. Koro Zuba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12282

พื้นที่ใช้ภาษา Koro Zuba

Nigeria

People Groups who speak Ija-Zuba

Koro Afiki;