Vagla [vag]

ชื่อภาษา ISO: Vagla
รหัสภาษา ISO: vag
จำนวนประชากร: 13,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Vagla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2270
จำนวนประชากร: 3,500
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Vagla

Kira
Konosarola
Paxala
Siti
Sitigo
Vagala

พื้นที่ใช้ภาษา Vagla

Côte d'Ivoire
Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Vagla

C78212 ข่าวประเสริฐ
A01971 พระคำแห่งชีวิต
C78206 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C75087 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C78207 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C78208 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C75088 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C78211 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C78209 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C78210 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Vagla: Bole

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17999
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Vagla: Bole

Bole

พื้นที่ใช้ภาษา Vagla: Bole

Ghana

3. Vagla: Buge

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18000
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Vagla: Buge

Buge

พื้นที่ใช้ภาษา Vagla: Buge

Ghana

People Groups who speak Vagla

Vagla;