Kulon-Pazeh [uun]

ชื่อภาษา ISO: Kulon-Pazeh
รหัสภาษา ISO: uun
จำนวนประชากร: 2

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kulun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12446

พื้นที่ใช้ภาษา Kulun

Taiwan

2. Kulun-Pazeh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15571

พื้นที่ใช้ภาษา Kulun-Pazeh

Taiwan

3. Pazeh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15570

พื้นที่ใช้ภาษา Pazeh

Taiwan