Uripiv-Wala-Rano-Atchin [upv]

ชื่อภาษา ISO: Uripiv-Wala-Rano-Atchin
รหัสภาษา ISO: upv
จำนวนประชากร: 9,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Atchin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4705
รหัสสำเนียงของ ROD: 04705
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ชื่ออื่นสำหรับ Atchin

Nale
Uripiv-Wala-Rano-Atchin: Atchin

พื้นที่ใช้ภาษา Atchin

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Atchin

A25880 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA

2. Malakula: East

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4714
รหัสสำเนียงของ ROD: 04714

พื้นที่ใช้ภาษา Malakula: East

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malakula: East

C26061 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA

3. Tautu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4573
รหัสสำเนียงของ ROD: 04573

พื้นที่ใช้ภาษา Tautu

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tautu

A24210 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA เพลง

4. Uripiv

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4722
รหัสสำเนียงของ ROD: 04722
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ชื่ออื่นสำหรับ Uripiv

Uripiv-Walaha-Rano-Atchin: Uripiv
Uripiv-Wala-Rano-Atchin: Uripiv

พื้นที่ใช้ภาษา Uripiv

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Uripiv

A26100 พระคำแห่งชีวิต
A63123 พระคำแห่งชีวิต - How To Find Life Forever

5. Wala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17968
รหัสสำเนียงของ ROD: 17968
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wala

Uripiv-Wala-Rano-Atchin: Wala-rano
Wala-Rano

พื้นที่ใช้ภาษา Wala

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wala

A63559 พระคำแห่งชีวิต - The Power of God

People Groups who speak Uripiv-Wala-Rano-Atchin

Uripiv-Atchin;