Ukpe-Bayobiri [ukp]

ชื่อภาษา ISO: Ukpe-Bayobiri
รหัสภาษา ISO: ukp
จำนวนประชากร: 21,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ukpe-bayobiri: Bayobiri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17914
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ukpe-bayobiri: Bayobiri

Bayobiri

พื้นที่ใช้ภาษา Ukpe-bayobiri: Bayobiri

Nigeria

2. Ukpe-Bayogin: Ukpe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2285
รหัสสำเนียงของ ROD: 02285

ชื่ออื่นสำหรับ Ukpe-Bayogin: Ukpe

Ukpe

พื้นที่ใช้ภาษา Ukpe-Bayogin: Ukpe

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ukpe-Bayogin: Ukpe

C12221 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Ukpe-Bayobiri

Ukpe-Bayobiri;