Tai Do [tyj]

ชื่อภาษา ISO: Tai Do
รหัสภาษา ISO: tyj
จำนวนประชากร: 7,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tai Mene

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17061
รหัสสำเนียงของ ROD: 17061
จำนวนประชากร: 7,200

ชื่ออื่นสำหรับ Tai Mene

Tai Maen
Tai-Maen
Tai Man
Tai Men
Tay Mene
Tay Mènè

พื้นที่ใช้ภาษา Tai Mene

Laos

2. Tay Jo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17268
จำนวนประชากร: 300

ชื่ออื่นสำหรับ Tay Jo

Tay-Jo
Tay Muoi
Tay Quy Chau
Tay Yo

พื้นที่ใช้ภาษา Tay Jo

Laos
Vietnam

People Groups who speak Tai Do

Tai Do;