Tanosy Malagasy [txy]

ชื่อภาษา ISO: Tanosy Malagasy
รหัสภาษา ISO: txy
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Malagasy
จำนวนประชากร: 510,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malagasy Antemoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3528
รหัสสำเนียงของ ROD: 03528

ชื่ออื่นสำหรับ Malagasy Antemoro

Antaimoro
Antemoro
Malagasy: Antaimoro
Malagasy: Taimoro
Taimoro

พื้นที่ใช้ภาษา Malagasy Antemoro

Madagascar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malagasy Antemoro

A12150 พระคำแห่งชีวิต

2. Malagasy, Tanosy

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13403
รหัสสำเนียงของ ROD: 13403

ชื่ออื่นสำหรับ Malagasy, Tanosy

Tanosy

พื้นที่ใช้ภาษา Malagasy, Tanosy

Madagascar

People Groups who speak Tanosy Malagasy

Antanosy;