Turka [tuz]

ชื่อภาษา ISO: Turka
รหัสภาษา ISO: tuz
จำนวนประชากร: 37,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Turka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4845

ชื่ออื่นสำหรับ Turka

Curama
Cuurama
Tourka
Turuka
Tyurama

พื้นที่ใช้ภาษา Turka

Burkina Faso
Côte d'Ivoire

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Turka

C29710 ข่าวประเสริฐ
C29711 พระคำแห่งชีวิต

2. Turka: Beregadougou-toumousseni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17812
จำนวนประชากร: 37,000

ชื่ออื่นสำหรับ Turka: Beregadougou-toumousseni

Beregadougou-toumousseni

พื้นที่ใช้ภาษา Turka: Beregadougou-toumousseni

Burkina Faso

3. Turka: Douna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17813
รหัสสำเนียงของ ROD: 17813
จำนวนประชากร: 37,000

ชื่ออื่นสำหรับ Turka: Douna

Douna

พื้นที่ใช้ภาษา Turka: Douna

Burkina Faso

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Turka: Douna

C37737 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Turka

Turka;