Tuyuca [tue]

ชื่อภาษา ISO: Tuyuca
รหัสภาษา ISO: tue
จำนวนประชากร: 940

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tuyuca

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4299
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 95

ชื่ออื่นสำหรับ Tuyuca

Dochkafuara
Doka-Poara
Doxka-Poara
Doxká-Poárá
Tejuca
Tuiuca
Tuyuka

พื้นที่ใช้ภาษา Tuyuca

Brazil
Colombia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tuyuca

A21790 พระคำแห่งชีวิต

2. Tuyuca: Tsola

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17868
จำนวนประชากร: 815

ชื่ออื่นสำหรับ Tuyuca: Tsola

Tsola

พื้นที่ใช้ภาษา Tuyuca: Tsola

Colombia

People Groups who speak Tuyuca

Tuyuka;