Mutu [tuc]

ชื่อภาษา ISO: Mutu
รหัสภาษา ISO: tuc
จำนวนประชากร: 3,500

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mutu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14463
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mutu

Tuam
Tuam-Mutu
Tuom

พื้นที่ใช้ภาษา Mutu

Papua New Guinea

2. Mutu: Malai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4318
รหัสสำเนียงของ ROD: 04318

ชื่ออื่นสำหรับ Mutu: Malai

Malai
Tuam-Mutu

พื้นที่ใช้ภาษา Mutu: Malai

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mutu: Malai

A80439 เพลง
A22041 ข่าวประเสริฐ

3. Mutu: Saveeng-Oov

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21173
รหัสสำเนียงของ ROD: 21173

พื้นที่ใช้ภาษา Mutu: Saveeng-Oov

Papua New Guinea

4. Mutu: Saveeng-Tuam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21172
รหัสสำเนียงของ ROD: 21172

พื้นที่ใช้ภาษา Mutu: Saveeng-Tuam

Papua New Guinea

5. Mutu: Tuam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 546

ชื่ออื่นสำหรับ Mutu: Tuam

Tuam

พื้นที่ใช้ภาษา Mutu: Tuam

Papua New Guinea

People Groups who speak Mutu

Tuam;