Lower Ta'oih [tto]

ชื่อภาษา ISO: Lower Ta'oih
รหัสภาษา ISO: tto
จำนวนประชากร: 19,300

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Taoih, Lower: Hantong'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17202
จำนวนประชากร: 9,000

ชื่ออื่นสำหรับ Taoih, Lower: Hantong'

Hantong'

พื้นที่ใช้ภาษา Taoih, Lower: Hantong'

Laos

2. Ta'oih, Lower: Tong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1825
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ta'oih, Lower: Tong

Taoih, Lower
Taoih, Lower: Tong
Tong

พื้นที่ใช้ภาษา Ta'oih, Lower: Tong

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ta'oih, Lower: Tong

C25020 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Lower Ta'oih

Taoih, Lower;