Northern Toussian [tsp]

ชื่อภาษา ISO: Northern Toussian
รหัสภาษา ISO: tsp
จำนวนประชากร: 19,500

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Toussian, Northern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17626
รหัสสำเนียงของ ROD: 17626
จำนวนประชากร: 19,500

ชื่ออื่นสำหรับ Toussian, Northern

Tusia
Tusian

พื้นที่ใช้ภาษา Toussian, Northern

Burkina Faso

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Toussian, Northern

A34521 Becoming a Friend of God

2. Toussian, Northern: Kebeenton

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17627
จำนวนประชากร: 19,500

ชื่ออื่นสำหรับ Toussian, Northern: Kebeenton

Kebeenton

พื้นที่ใช้ภาษา Toussian, Northern: Kebeenton

Burkina Faso

3. Toussian, Northern: Ter

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17628
จำนวนประชากร: 19,500

ชื่ออื่นสำหรับ Toussian, Northern: Ter

Ter. Tru
Toussian, Northern: Ter. Tru

พื้นที่ใช้ภาษา Toussian, Northern: Ter

Burkina Faso

4. Toussian, Northern: Tru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22745

พื้นที่ใช้ภาษา Toussian, Northern: Tru

Burkina Faso

5. Toussian, Northern: Wenteene

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17629
จำนวนประชากร: 19,500

ชื่ออื่นสำหรับ Toussian, Northern: Wenteene

Wenteene

พื้นที่ใช้ภาษา Toussian, Northern: Wenteene

Burkina Faso

People Groups who speak Northern Toussian

Toussian, Northern;