Tswana [tsn]

ชื่อภาษา ISO: Tswana
รหัสภาษา ISO: tsn
จำนวนประชากร: 5,181,700

จีอาร์เอ็นมี 13 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malate

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17695

ชื่ออื่นสำหรับ Malate

Melete
Tswana: Melete

พื้นที่ใช้ภาษา Malate

Botswana
South Africa

2. Tswana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1589
จำนวนประชากร: 5,181,700

ชื่ออื่นสำหรับ Tswana

Bahasa Tswana
Beetjuans
Chuana
Chwana
Coana
Cuana
Sechuana
Setsuana
Setswana
Tshwana
Tsiwaha
Tswana: Central dialect
Tswana-Sprache
Тсвана
茨瓦納語
茨瓦纳语

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana

Botswana
Namibia
South Africa
Zimbabwe

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tswana

A16741 ข่าวประเสริฐ
A82221 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A73150 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A82222 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A82362 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A73160 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A73170 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A73180 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A82243 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A07391 พระคำแห่งชีวิต 1
A15941 พระคำแห่งชีวิต 2
A82220 พระคำแห่งชีวิต for Children

3. Tswana: Hurutshe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17691

ชื่ออื่นสำหรับ Tswana: Hurutshe

Hurutshe

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana: Hurutshe

Botswana
South Africa

4. Tswana: Kgatla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17692

ชื่ออื่นสำหรับ Tswana: Kgatla

Kgatla

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana: Kgatla

Botswana
South Africa

5. Tswana: Kubung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22614

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana: Kubung

Botswana

6. Tswana: Ngwato

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17697

ชื่ออื่นสำหรับ Tswana: Ngwato

Ngwato

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana: Ngwato

Botswana
South Africa

7. Tswana Rolong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17701

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana Rolong

Botswana
South Africa

8. Tswana: Rolong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17699

ชื่ออื่นสำหรับ Tswana: Rolong

Rolong

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana: Rolong

Botswana
South Africa

9. Tswana Tawana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17704

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana Tawana

Botswana
Namibia
South Africa
Zimbabwe

10. Tswana: Tawana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17700

ชื่ออื่นสำหรับ Tswana: Tawana

Tawana

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana: Tawana

Botswana
Namibia
South Africa

11. Tswana: Tlahaping

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17703

ชื่ออื่นสำหรับ Tswana: Tlahaping

Tlahaping
Tlapi

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana: Tlahaping

Botswana
South Africa

12. Tswana: Tlharo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17705

ชื่ออื่นสำหรับ Tswana: Tlharo

Tlharo

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana: Tlharo

Botswana
Namibia
South Africa

13. Tswana: Tlokwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17706

ชื่ออื่นสำหรับ Tswana: Tlokwa

Tlokwa

พื้นที่ใช้ภาษา Tswana: Tlokwa

Botswana
South Africa

People Groups who speak Tswana

Tswana; Tswana-Hurutshe; Tswana-Kgatla; Tswana-Kwena; Tswana-Malete, Moletse; Tswana-Ngwaketse; Tswana-Ngwato; Tswana-Rolong; Tswana-Seleka; Tswana-Tawana; Tswana-Tlhaping; Tswana-Tlharu; Tswana-Tlokwa;