Temuan [tmw]

ชื่อภาษา ISO: Temuan
รหัสภาษา ISO: tmw
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Malay (Malay (macrolanguage))
จำนวนประชากร: 9,300

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Jakun: Darat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 433

ชื่ออื่นสำหรับ Jakun: Darat

Darat
Temuan

พื้นที่ใช้ภาษา Jakun: Darat

Malaysia

2. Temuan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17362
จำนวนประชากร: 9,315

ชื่ออื่นสำหรับ Temuan

Benua
Niap

พื้นที่ใช้ภาษา Temuan

Malaysia

3. Temuan: Beduanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17363
จำนวนประชากร: 9,315

ชื่ออื่นสำหรับ Temuan: Beduanda

Beduanda
Biduanda

พื้นที่ใช้ภาษา Temuan: Beduanda

Malaysia

4. Temuan: Belanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17364
จำนวนประชากร: 9,315

ชื่ออื่นสำหรับ Temuan: Belanda

Belana
Belanas
Belanda
Belandas
Blanda
Landa

พื้นที่ใช้ภาษา Temuan: Belanda

Malaysia

5. Temuan: Berembun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17365
จำนวนประชากร: 9,315

ชื่ออื่นสำหรับ Temuan: Berembun

Berembun
Birmun

พื้นที่ใช้ภาษา Temuan: Berembun

Malaysia

6. Temuan: Mantra

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17366
จำนวนประชากร: 9,315

ชื่ออื่นสำหรับ Temuan: Mantra

Mantra
Mentera
Mintra

พื้นที่ใช้ภาษา Temuan: Mantra

Malaysia

7. Temuan: Udai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17368
จำนวนประชากร: 9,315

ชื่ออื่นสำหรับ Temuan: Udai

Udai

พื้นที่ใช้ภาษา Temuan: Udai

Malaysia

People Groups who speak Temuan

Temuan;