Tesaka Malagasy [tkg]

ชื่อภาษา ISO: Tesaka Malagasy
รหัสภาษา ISO: tkg
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Malagasy
จำนวนประชากร: 1,130,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malagasy Antasaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3529
รหัสสำเนียงของ ROD: 03529
จำนวนประชากร: 1,130,000

ชื่ออื่นสำหรับ Malagasy Antasaka

Antaisaka
Antesaka
Malagasy, Antaisaka
Malagasy: Taisaka
Malagasy Tesaka
Taisaka

พื้นที่ใช้ภาษา Malagasy Antasaka

Madagascar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malagasy Antasaka

A12160 พระคำแห่งชีวิต

2. Malagasy, Tesaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22107

พื้นที่ใช้ภาษา Malagasy, Tesaka

Madagascar

People Groups who speak Tesaka Malagasy

Antesaka;