Northern Tujia [tji]

ชื่อภาษา ISO: Northern Tujia
รหัสภาษา ISO: tji
จำนวนประชากร: 70,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tujia: Hebei Ensui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5126
รหัสสำเนียงของ ROD: 05126
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50%

ชื่ออื่นสำหรับ Tujia: Hebei Ensui

Hebei Ensui
土家:河北 Ensui

พื้นที่ใช้ภาษา Tujia: Hebei Ensui

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tujia: Hebei Ensui

A80920 Becoming a Friend of God

2. Tujia, Northern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17728
จำนวนประชากร: 170,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tujia, Northern

Tuchia
Tudja

พื้นที่ใช้ภาษา Tujia, Northern

China

3. Tujia, Northern: Baojing

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17729
จำนวนประชากร: 170,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tujia, Northern: Baojing

Baojing

พื้นที่ใช้ภาษา Tujia, Northern: Baojing

China

4. Tujia, Northern: Longshan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17730
จำนวนประชากร: 170,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tujia, Northern: Longshan

Longshan

พื้นที่ใช้ภาษา Tujia, Northern: Longshan

China

People Groups who speak Northern Tujia

Tujia;