Timugon Murut [tih]

ชื่อภาษา ISO: Timugon Murut
รหัสภาษา ISO: tih
จำนวนประชากร: 7,200

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Timugon Murut

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17503
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Timugon Murut

Temogun
Tenom Murut
Timigan
Timigun
Timogon
Timogun
Timugon
Tumugun

พื้นที่ใช้ภาษา Timugon Murut

Malaysia

2. Timugon Murut: Beaufort Murut

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17504
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Timugon Murut: Beaufort Murut

Beaufort Murut
Binta'

พื้นที่ใช้ภาษา Timugon Murut: Beaufort Murut

Malaysia

3. Timugon Murut: Bukau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17505
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Timugon Murut: Bukau

Bukau
Bukow

พื้นที่ใช้ภาษา Timugon Murut: Bukau

Malaysia

4. Timugon Murut: Dabugus

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17506
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Timugon Murut: Dabugus

Dabugus

พื้นที่ใช้ภาษา Timugon Murut: Dabugus

Malaysia

5. Timugon Murut: Kapagalan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17507
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Timugon Murut: Kapagalan

Kapagalan

พื้นที่ใช้ภาษา Timugon Murut: Kapagalan

Malaysia

6. Timugon Murut: Lower Murut

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17508
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Timugon Murut: Lower Murut

Lower Murut

พื้นที่ใช้ภาษา Timugon Murut: Lower Murut

Malaysia

7. Timugon Murut: Murut Padaass

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17509
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Timugon Murut: Murut Padaass

Murut Padaass

พื้นที่ใช้ภาษา Timugon Murut: Murut Padaass

Malaysia

8. Timugon Murut: Poros

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17510
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Timugon Murut: Poros

Poros

พื้นที่ใช้ภาษา Timugon Murut: Poros

Malaysia

9. Timugon Murut: Sandiwar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17511
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Timugon Murut: Sandiwar

Sandewar
Sandiwar

พื้นที่ใช้ภาษา Timugon Murut: Sandiwar

Malaysia

10. Timugon Murut: Timugon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20668
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Timugon Murut: Timugon

Timugon

พื้นที่ใช้ภาษา Timugon Murut: Timugon

Malaysia

People Groups who speak Timugon Murut

Murut, Timogun;