Teso [teo]

ชื่อภาษา ISO: Teso
รหัสภาษา ISO: teo
จำนวนประชากร: 1,909,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ateso

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 985

ชื่ออื่นสำหรับ Ateso

Bakedi
Bakidi
Elgumi
Elgumi Wamia
Etossio
Ikumama
Itesio
Iteso
Itesyo
Teso
Wamia

พื้นที่ใช้ภาษา Ateso

Kenya
Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ateso

A64412 ข่าวประเสริฐ
A64406 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A64404 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A64407 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A64408 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A64405 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A64411 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A64409 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A64410 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C05930 พระคำแห่งชีวิต 1
C18940 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Teso: Lokathan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17396
จำนวนประชากร: 1,217,000

ชื่ออื่นสำหรับ Teso: Lokathan

Biri
Ketebo
Lokathan

พื้นที่ใช้ภาษา Teso: Lokathan

Uganda

3. Teso: Orom

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17397
จำนวนประชากร: 1,217,000

ชื่ออื่นสำหรับ Teso: Orom

Orom
Rom

พื้นที่ใช้ภาษา Teso: Orom

Uganda

People Groups who speak Teso

Mening; Teso; Teso-Bakedi;