Datooga [tcc]

ชื่อภาษา ISO: Datooga
รหัสภาษา ISO: tcc
จำนวนประชากร: 87,800

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Datooga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9149
จำนวนประชากร: 87,800

ชื่ออื่นสำหรับ Datooga

Datog
Datoga
Mangati (derogatory name)
Tatog
Tatoga
Taturu

พื้นที่ใช้ภาษา Datooga

Tanzania

2. Datooga: Bajuta

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9150
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Datooga: Bajuta

Bajuta

พื้นที่ใช้ภาษา Datooga: Bajuta

Tanzania

3. Datooga: Barabayiiga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1036
รหัสสำเนียงของ ROD: 01036

ชื่ออื่นสำหรับ Datooga: Barabayiiga

Baibaig
Barabaig
Barabaik
Barabayiiga
Barbaig
Dadoga
Datoga: Barabaig
Kalenjin
KiMang’ati (derogatory name)
Mangati (derogatory name)
Tatoga

พื้นที่ใช้ภาษา Datooga: Barabayiiga

Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Datooga: Barabayiiga

A63800 ข่าวประเสริฐ
A02410 พระคำแห่งชีวิต
A63803 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A63801 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A63804 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A63805 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A63802 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A63808 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A63806 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A63807 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

4. Datooga: Bianjiida

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9151
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Datooga: Bianjiida

Bianjiida
Biyanjiida
Utatu

พื้นที่ใช้ภาษา Datooga: Bianjiida

Tanzania

5. Datooga: Buraadiiga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9152
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Datooga: Buraadiiga

Buraadiiga
Buradiga
Bureadiga

พื้นที่ใช้ภาษา Datooga: Buraadiiga

Tanzania

6. Datooga: Gisamjanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9153
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Datooga: Gisamjanga

Gisamjang
Gisamjanga
Kisamajeng

พื้นที่ใช้ภาษา Datooga: Gisamjanga

Tanzania

7. Datooga: Rootigaanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9154
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Datooga: Rootigaanga

Rootigaanga
Rotigeenga
Rotigenga

พื้นที่ใช้ภาษา Datooga: Rootigaanga

Tanzania

8. Datooga: Tsimajeega

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9155
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Datooga: Tsimajeega

Isimijeega
Tsimajeega

พื้นที่ใช้ภาษา Datooga: Tsimajeega

Tanzania

People Groups who speak Datooga

Datooga, Barabaig; Tatoga, Taturu-Gisamjang;