Tabaru [tby]

ชื่อภาษา ISO: Tabaru
รหัสภาษา ISO: tby
จำนวนประชากร: 15,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tabaru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5128

พื้นที่ใช้ภาษา Tabaru

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tabaru

A80992 The Book of James

2. Tabaru: Adu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17004
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tabaru: Adu

Adu

พื้นที่ใช้ภาษา Tabaru: Adu

Indonesia

3. Tabaru: Nyeku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17005
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tabaru: Nyeku

Nyeku

พื้นที่ใช้ภาษา Tabaru: Nyeku

Indonesia

People Groups who speak Tabaru

Tabaru;