Calamian Tagbanwa [tbk]

ชื่อภาษา ISO: Calamian Tagbanwa
รหัสภาษา ISO: tbk
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Calamiano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 261
รหัสสำเนียงของ ROD: 00261
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Calamiano

Kalamian
Kalamianon
Karamiananen

พื้นที่ใช้ภาษา Calamiano

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Calamiano

C10530 พระคำแห่งชีวิต

2. Tagbanwa: Aborlan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2091
รหัสสำเนียงของ ROD: 02091
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagbanwa: Aborlan

Aborlan
Tagbanua: Aborlan

พื้นที่ใช้ภาษา Tagbanwa: Aborlan

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tagbanwa: Aborlan

A10761 พระคำแห่งชีวิต

3. Tagbanwa: Coron

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2328
รหัสสำเนียงของ ROD: 02328
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagbanwa: Coron

Calamiano Tagbanwa
Coron
Tagbanwa, Catamian

พื้นที่ใช้ภาษา Tagbanwa: Coron

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tagbanwa: Coron

C10710 พระคำแห่งชีวิต

4. Tagbanwa: Silanganon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 259
รหัสสำเนียงของ ROD: 00259
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagbanwa: Silanganon

Silanganon
Tagbanua: Silanganon
Tagbanwa: Silangang bahagi

พื้นที่ใช้ภาษา Tagbanwa: Silanganon

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tagbanwa: Silanganon

C10630 พระคำแห่งชีวิต

5. Tagbanwa: Tangdulanon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3454
รหัสสำเนียงของ ROD: 03454
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagbanwa: Tangdulanon

Tagbanua: Tangdulanon
Tangdulanon

พื้นที่ใช้ภาษา Tagbanwa: Tangdulanon

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tagbanwa: Tangdulanon

C10711 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Calamian Tagbanwa

Tagbanwa, Kalamian;