North Tairora [tbg]

ชื่อภาษา ISO: North Tairora
รหัสภาษา ISO: tbg
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tairora Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 464

ชื่ออื่นสำหรับ Tairora Group

Barabuna
Kamanakira
Suwaira
Tairora
Tantaina

พื้นที่ใช้ภาษา Tairora Group

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tairora Group

C21011 พระคำแห่งชีวิต

2. Tairora: Haaviqinra

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17070
จำนวนประชากร: 11,500

ชื่ออื่นสำหรับ Tairora: Haaviqinra

Haaviqinra

พื้นที่ใช้ภาษา Tairora: Haaviqinra

Papua New Guinea

3. Tairora, North: Arau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20110

พื้นที่ใช้ภาษา Tairora, North: Arau

Papua New Guinea

4. Tairora: Northern Tairora

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17071
จำนวนประชากร: 11,500

ชื่ออื่นสำหรับ Tairora: Northern Tairora

Northern Tairora

พื้นที่ใช้ภาษา Tairora: Northern Tairora

Papua New Guinea

5. Tairora: Veqauraa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17073
จำนวนประชากร: 11,500

ชื่ออื่นสำหรับ Tairora: Veqauraa

Veqauraa

พื้นที่ใช้ภาษา Tairora: Veqauraa

Papua New Guinea

6. Tairora: Vinaata

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17074
จำนวนประชากร: 11,500

ชื่ออื่นสำหรับ Tairora: Vinaata

Vinaata

พื้นที่ใช้ภาษา Tairora: Vinaata

Papua New Guinea

People Groups who speak North Tairora

Tairora;