Mandara [tbf]

ชื่อภาษา ISO: Mandara
รหัสภาษา ISO: tbf
จำนวนประชากร: 4,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Madara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13591
รหัสสำเนียงของ ROD: 13591
จำนวนประชากร: 2,500

ชื่ออื่นสำหรับ Madara

Mandara
Tabar

พื้นที่ใช้ภาษา Madara

Papua New Guinea

2. Mandara: Simberi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13592
รหัสสำเนียงของ ROD: 13592
จำนวนประชากร: 2,500

ชื่ออื่นสำหรับ Mandara: Simberi

Simberi

พื้นที่ใช้ภาษา Mandara: Simberi

Papua New Guinea

3. Mandara: Tabar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1473
รหัสสำเนียงของ ROD: 01473

ชื่ออื่นสำหรับ Mandara: Tabar

Mandara
Tabar

พื้นที่ใช้ภาษา Mandara: Tabar

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mandara: Tabar

C23041 พระคำแห่งชีวิต
A60040 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A60039 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

4. Mandara: Tatau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13593
จำนวนประชากร: 2,500

ชื่ออื่นสำหรับ Mandara: Tatau

Tatau

พื้นที่ใช้ภาษา Mandara: Tatau

Papua New Guinea

People Groups who speak Mandara

Tabar;