Taabwa [tap]

ชื่อภาษา ISO: Taabwa
รหัสภาษา ISO: tap
จำนวนประชากร: 282,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Taabua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1350

ชื่ออื่นสำหรับ Taabua

Ichitaabwa
Kitabwa
Rungu
Taabwa
Tabwa

พื้นที่ใช้ภาษา Taabua

Congo, Democratic Republic of
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Taabua

C23771 พระคำแห่งชีวิต

2. Taabwa: Shila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17002
จำนวนประชากร: 250,000

ชื่ออื่นสำหรับ Taabwa: Shila

Shila

พื้นที่ใช้ภาษา Taabwa: Shila

Congo, Democratic Republic of
Zambia

People Groups who speak Taabwa

Tabwa; Tabwa, Shila, Sila;