Sawai [szw]

ชื่อภาษา ISO: Sawai
รหัสภาษา ISO: szw
จำนวนประชากร: 12,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sawai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4660

ชื่ออื่นสำหรับ Sawai

Weda
Weda-Sawai
Were

พื้นที่ใช้ภาษา Sawai

Indonesia

2. Sawai: Kobe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16384
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sawai: Kobe

Kobe

พื้นที่ใช้ภาษา Sawai: Kobe

Indonesia

3. Sawai: Weda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16386
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sawai: Weda

Weda

พื้นที่ใช้ภาษา Sawai: Weda

Indonesia

People Groups who speak Sawai

Sawai;