Siang [sya]

ชื่อภาษา ISO: Siang
รหัสภาษา ISO: sya
จำนวนประชากร: 60,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bayan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4627
รหัสสำเนียงของ ROD: 04627

ชื่ออื่นสำหรับ Bayan

Dayak Bayan
Dusun Bayan

พื้นที่ใช้ภาษา Bayan

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bayan

C84009 ข่าวประเสริฐ

2. Sìang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4625
รหัสสำเนียงของ ROD: 04625

ชื่ออื่นสำหรับ Sìang

Ot Siang
Uut Siang

พื้นที่ใช้ภาษา Sìang

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sìang

C84093 ข่าวประเสริฐ

3. Siang: Murung 2

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16675
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Siang: Murung 2

Murung 2

พื้นที่ใช้ภาษา Siang: Murung 2

Indonesia

People Groups who speak Siang

Siang;