Sui [swi]

ชื่อภาษา ISO: Sui
รหัสภาษา ISO: swi
จำนวนประชากร: 300,120

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Shui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4855
รหัสสำเนียงของ ROD: 04855
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Shui

Ai Sui
Sui
Sui Li
Suipo

พื้นที่ใช้ภาษา Shui

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shui

A05470 พระคำแห่งชีวิต

2. Shui: San Du Xian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6251
รหัสสำเนียงของ ROD: 06251

ชื่ออื่นสำหรับ Shui: San Du Xian

Sandong
Sui: Sandong
Sui: San tung
水:三都县
水:三都縣

พื้นที่ใช้ภาษา Shui: San Du Xian

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shui: San Du Xian

A31850 พระคำแห่งชีวิต

3. Sui: Pandong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16922
จำนวนประชากร: 346,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sui: Pandong

Pandong

พื้นที่ใช้ภาษา Sui: Pandong

China

4. Sui: Yang'an

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16923
จำนวนประชากร: 346,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sui: Yang'an

Yang'an

พื้นที่ใช้ภาษา Sui: Yang'an

China

People Groups who speak Sui

Shui;