Swahili (individual language) [swh]

ชื่อภาษา ISO: Swahili (individual language)
รหัสภาษา ISO: swh
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Swahili (macrolanguage)
จำนวนประชากร: 15,457,390

จีอาร์เอ็นมี 11 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kiunguja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16987
รหัสสำเนียงของ ROD: 16987
จำนวนประชากร: 5,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kiunguja

Kiswahili
Swahili Pemba
Swahili: Unguja
Swahili Zanzibar
Unguja
Zanzibar

พื้นที่ใช้ภาษา Kiunguja

Tanzania

2. Swahili: Amu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16975
จำนวนประชากร: 5,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Swahili: Amu

Amu
Kiswahili

พื้นที่ใช้ภาษา Swahili: Amu

Kenya

3. Swahili: Bajuni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16976
จำนวนประชากร: 166,000

ชื่ออื่นสำหรับ Swahili: Bajuni

Af-Bajuun
Bajun
Bajuni
Baravanese
Chimbalazi
Gunya
Kibajuni
Kiswahili
Mbalazi
Tikulu
T'ik'uu
Tukulu

พื้นที่ใช้ภาษา Swahili: Bajuni

Kenya
Somalia

4. Swahili, Baravenes

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22701
รหัสสำเนียงของ ROD: 22701

พื้นที่ใช้ภาษา Swahili, Baravenes

Kenya

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Swahili, Baravenes

A65140 Khabari Zuura [ข่าวประเสริฐ]
A65141 Langala, Kasa Naku Isha 1: Mojitu Ye Anzizo [เริ่มต้นกับพระเจ้า]
A65142 Langala, Kasa Naku Isha 2: Wantu Wanazo Quwa Za Mo [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า]
A65143 Langala, Kasa Naku Isha 3: Qshinada Qpitila Kamojo [ชัยชนะโดยพระเจ้า]
A65144 Langala, Kasa Naku Isha 4: Qadimu Wa Mojo [ผู้รับใช้ของพระเจ้า]
A65145 Langala, Kasa Naku Isha 5: Karka Moje Safayriye [การทดสอบเพื่อพระเจ้า]
A65146 Langala, Kasa Naku Isha 6: Yesu'o Hupozo Nani Mali [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา]
A65147 Langala, Kasa Naku Isha 7: Yesu'o Ni Abana Na Niqa [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด]
A65148 Langala, Kasa Naku Isha 8: Shtendo Cha Roho Qudus [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์]

5. Swahili: Kenya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3090
รหัสสำเนียงของ ROD: 03090

ชื่ออื่นสำหรับ Swahili: Kenya

스와힐리어
Kenya Swahili
Kiswahili
斯華西裏語
斯華西里語

พื้นที่ใช้ภาษา Swahili: Kenya

Canada
Kenya
Oman
Tanzania
United Arab Emirates
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Swahili: Kenya

A27510 เพลง
A19381 ข่าวประเสริฐ
A31490 ชีวิตของพระเยซู
C75125 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A75123 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C75127 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A75126 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C75124 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A75130 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A75128 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A75129 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A80937 ชีวิตของพระคริสต์ 1-40
A26921 พระคำแห่งชีวิต 2
A80938 ชีวิตของพระคริสต์ 41-80
A80939 ชีวิตของพระคริสต์ 81-120
C80936 It is True (M)
C81658 ชัยชนะโดยพระเจ้า (Sunday Sch)
C81780 เริ่มต้นกับพระเจ้า (Sunday Sch)
C81782 ผู้รับใช้ของพระเจ้า (Sunday Sch)
C81659 การทดสอบเพื่อพระเจ้า (Sunday Sch)
C81781 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (Sunday Sch)
C81785 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (Sun Sch)
C81783 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (Sun Sch)
C81784 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (Sun Sch)
C80943 ชีวิตของพระคริสต์ Topical Lessons 10-12
C80940 ชีวิตของพระคริสต์ Topical Lessons 1-3
C80941 ชีวิตของพระคริสต์ Topical Lessons 4-6
C80942 ชีวิตของพระคริสต์ Topical Lessons 7-9
C85234 True Religion
C85230 Ukimwi (AIDS)
A80876 The Way (M)

6. Swahili: Mvita

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16981
รหัสสำเนียงของ ROD: 16981
จำนวนประชากร: 5,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Swahili: Mvita

Kimvita
Kiswahili
Mombasa
Mvita

พื้นที่ใช้ภาษา Swahili: Mvita

Kenya

7. Swahili: Mwini

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16982
จำนวนประชากร: 5,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Swahili: Mwini

Af-Chimwiini
Barwaani
Bravanese
Chimwiini
Kiswahili
Mwiini
Mwini

พื้นที่ใช้ภาษา Swahili: Mwini

Somalia

8. Swahili: Pate

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16983
จำนวนประชากร: 5,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Swahili: Pate

Kiswahili
Pate

พื้นที่ใช้ภาษา Swahili: Pate

Kenya

9. Swahili: Shamba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16985
รหัสสำเนียงของ ROD: 16985
จำนวนประชากร: 34,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Swahili: Shamba

Kishamba
Kiswahili
Shamba

พื้นที่ใช้ภาษา Swahili: Shamba

Kenya
Uganda

10. Swahili: Siu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16986
จำนวนประชากร: 5,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Swahili: Siu

Kiswahili
Siu
Siyu

พื้นที่ใช้ภาษา Swahili: Siu

Kenya

11. Swahili: Tanzania

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 135
รหัสสำเนียงของ ROD: 00135
จำนวนประชากร: 45,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Swahili: Tanzania

스와힐리어
Kiswahili
Swahili Tanzania Mgao
Swahili Tanzania Mrima
Tanzania
斯華西裏語
斯華西里語

พื้นที่ใช้ภาษา Swahili: Tanzania

Canada
Kenya
Libya
Oman
Rwanda
Tanzania
Uganda
United Arab Emirates
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Swahili: Tanzania

A80910 ข่าวประเสริฐ
A72880 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A72860 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A72890 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A72900 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A72870 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A74756 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A72910 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A72920 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A00240 พระคำแห่งชีวิต 1
A00241 พระคำแห่งชีวิต 2

People Groups who speak Swahili (individual language)

Arab; Black African, general; Jew, Swahili Speaking; Shirazi; Swahili; Swahili, Bajuni; Swahili-Pemba; Swahili, Tumbato; Swahili, Zanzibari;