Sukuma [suk]

ชื่อภาษา ISO: Sukuma
รหัสภาษา ISO: suk
จำนวนประชากร: 7,300,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kisukuma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 77
รหัสสำเนียงของ ROD: 00077
จำนวนประชากร: 7,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kisukuma

Basukuma
Sukuma
Wasukuma

พื้นที่ใช้ภาษา Kisukuma

Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kisukuma

C24331 เพลง
A02170 พระคำแห่งชีวิต
A71790 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A71770 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A71800 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A71810 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A71780 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A71840 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A71820 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A71830 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C22841 ข่าวประเสริฐ 1-20
C22851 ข่าวประเสริฐ 21-40

2. Sukuma Nyantuzu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16926
รหัสสำเนียงของ ROD: 16926
จำนวนประชากร: 3,500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sukuma Nyantuzu

Kiya
Sukuma: Kiya

พื้นที่ใช้ภาษา Sukuma Nyantuzu

Tanzania

People Groups who speak Sukuma

Sukuma;