Budeh Stieng [stt]

ชื่อภาษา ISO: Budeh Stieng
รหัสภาษา ISO: stt
จำนวนประชากร: 40,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Stieng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3172
รหัสสำเนียงของ ROD: 03172
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Stieng

Sdieng
Steng

พื้นที่ใช้ภาษา Stieng

Cambodia
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Stieng

A09711 พระคำแห่งชีวิต
A64356 ข่าวประเสริฐ & Lord's อธิษฐาน

2. Stieng, Budeh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3169
รหัสสำเนียงของ ROD: 03169

ชื่ออื่นสำหรับ Stieng, Budeh

Budeh
Lower Stieng
Southern Stieng

พื้นที่ใช้ภาษา Stieng, Budeh

Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Stieng, Budeh

C07200 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Budeh Stieng

Stieng, Budeh;