Bulo Stieng [sti]

ชื่อภาษา ISO: Bulo Stieng
รหัสภาษา ISO: sti
จำนวนประชากร: 51,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Stieng, Bulo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 766
รหัสสำเนียงของ ROD: 00766

ชื่ออื่นสำหรับ Stieng, Bulo

Bulo
Kajiang
Northern Stieng
Rangah
S'dieng
Stieng
Stieng: Bu Lo
Stieng, Bulo: Bulo
Upper Stieng
Xa-Dieng
Xtieng

พื้นที่ใช้ภาษา Stieng, Bulo

Cambodia
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Stieng, Bulo

C07201 พระคำแห่งชีวิต

2. Stieng, Bulo: Budip

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16888
รหัสสำเนียงของ ROD: 16888
จำนวนประชากร: 53,571

ชื่ออื่นสำหรับ Stieng, Bulo: Budip

Budip

พื้นที่ใช้ภาษา Stieng, Bulo: Budip

Cambodia

People Groups who speak Bulo Stieng

Stieng, Bulo;