Liana-Seti [ste]

ชื่อภาษา ISO: Liana-Seti
รหัสภาษา ISO: ste
จำนวนประชากร: 3,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Liana Seti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12925
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Liana Seti

Liana-Seti: Seti (derogatory name)
Seti (derogatory name)

พื้นที่ใช้ภาษา Liana Seti

Indonesia

2. Liana-Seti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12924
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Liana-Seti

Liambata-Kobi
Liana
Lianan
Teula
Uhei Kachlakan
Uhei Kaclakin
Uhei Kahlakim

พื้นที่ใช้ภาษา Liana-Seti

Indonesia

3. Liana-Seti: Kobi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12926
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Liana-Seti: Kobi

Kobi

พื้นที่ใช้ภาษา Liana-Seti: Kobi

Indonesia

4. Liana-Seti: Wahakaim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12927
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Liana-Seti: Wahakaim

Wahakaim

พื้นที่ใช้ภาษา Liana-Seti: Wahakaim

Indonesia

People Groups who speak Liana-Seti

Liana;