Northern Subanen [stb]

ชื่อภาษา ISO: Northern Subanen
รหัสภาษา ISO: stb
จำนวนประชากร: 85,400

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Subanen, Northern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16910
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Subanen, Northern

Tuboy Subanon

พื้นที่ใช้ภาษา Subanen, Northern

Philippines

2. Subanen, Northern: Dapitan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16911
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Subanen, Northern: Dapitan

Dapitan

พื้นที่ใช้ภาษา Subanen, Northern: Dapitan

Philippines

3. Subanen, Northern: Dikayu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16912
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Subanen, Northern: Dikayu

Dikayu

พื้นที่ใช้ภาษา Subanen, Northern: Dikayu

Philippines

4. Subanen, Northern: Salog

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16913
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Subanen, Northern: Salog

Salog
Salug

พื้นที่ใช้ภาษา Subanen, Northern: Salog

Philippines

People Groups who speak Northern Subanen

Subanen, Tuboy;