Southern Sama [ssb]

ชื่อภาษา ISO: Southern Sama
รหัสภาษา ISO: ssb
จำนวนประชากร: 240,000

จีอาร์เอ็นมี 14 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sama: Obian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3487
รหัสสำเนียงของ ROD: 03487

ชื่ออื่นสำหรับ Sama: Obian

North Ubian
Obian
Samal: North Ubian
Sama, Southern: Obian
Sama, Southern: Ubian
Ubian

พื้นที่ใช้ภาษา Sama: Obian

Malaysia
Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sama: Obian

C10700 พระคำแห่งชีวิต

2. Sama, Southern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16238
รหัสสำเนียงของ ROD: 16238
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern

Sama Sibutu'
Sama Tawi-Tawi
Sama, Timugang bahagi
Sinama
Sinama Tawi-Tawi
Southern Bajau
Southern Sama

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern

Malaysia
Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sama, Southern

A38059 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A38060 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

3. Sama, Southern: Bajau Banaran

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16239
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Bajau Banaran

Bajau Banaran

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Bajau Banaran

Malaysia

4. Sama, Southern: Bajau Darat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16240
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Bajau Darat

Bajau Darat

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Bajau Darat

Malaysia

5. Sama, Southern: Bajau Laut

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16241
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Bajau Laut

Bajau Laut
Mandelaut
Pala'au
Sama Laut
Sama Mandelaut
Sama Pala'au
Sea Bajau
Sea Gypsies

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Bajau Laut

Malaysia

6. Sama, Southern: Bajau Semporna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16242
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Bajau Semporna

Bajau Asli
Bajau Semporna
Kubang
Sama Kubang

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Bajau Semporna

Malaysia

7. Sama, Southern: Laminusa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16243
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Laminusa

Laminusa
Laminusa Sinama

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Laminusa

Malaysia

8. Sama, Southern: Sama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16244
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Sama

A'a Sama
Sama
Sama'
Samah
Samal
Samar

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Sama

Malaysia

9. Sama, Southern: Sibutu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16245
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Sibutu

Samah Lumbuh
Samah-Samah
Sama Sibutu
Sibutu
Sibutuq

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Sibutu

Malaysia

10. Sama, Southern: Sibutu'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16246
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Sibutu'

Sibutu
Sibutu'

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Sibutu'

Philippines

11. Sama, Southern: Sikubung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16247
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Sikubung

Kubung
Sama Kubung
Sikubung

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Sikubung

Malaysia

12. Sama, Southern: Simunul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16248
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Simunul

Sama Simunul
Simunul

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Simunul

Malaysia
Philippines

13. Sama, Southern: Tandubas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16249
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Tandubas

Tandubas

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Tandubas

Philippines

14. Sama, Southern: Ubian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16250
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Southern: Ubian

Obian
Sama Ubian
Tau Ubian
Ubian

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Southern: Ubian

Malaysia

People Groups who speak Southern Sama

Sama, Southern;