Isirawa [srl]

ชื่อภาษา ISO: Isirawa
รหัสภาษา ISO: srl
จำนวนประชากร: 1,800

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Isirawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10956
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Isirawa

Okwasar
Saberi
Saweri

พื้นที่ใช้ภาษา Isirawa

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Isirawa

A63626 Mark 1 - 5
A63627 Mark 6 - 9

2. Isirawa: Eastern Isirawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10957
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Isirawa: Eastern Isirawa

Eastern Isirawa

พื้นที่ใช้ภาษา Isirawa: Eastern Isirawa

Indonesia

3. Isirawa: Western Isirawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10958
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Isirawa: Western Isirawa

Western Isirawa

พื้นที่ใช้ภาษา Isirawa: Western Isirawa

Indonesia

4. Saweri Sirifa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1170
รหัสสำเนียงของ ROD: 01170

ชื่ออื่นสำหรับ Saweri Sirifa

Isirawa
Okwasar
Saberi
Saweri

พื้นที่ใช้ภาษา Saweri Sirifa

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Saweri Sirifa

A06171 พระคำแห่งชีวิต

5. Saweri Sirifa: Mararena

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1183
รหัสสำเนียงของ ROD: 01183

ชื่ออื่นสำหรับ Saweri Sirifa: Mararena

Isirawa: Mararena
Mararena

พื้นที่ใช้ภาษา Saweri Sirifa: Mararena

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Saweri Sirifa: Mararena

A06870 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Isirawa

Isirawa, Saberi;