Sora [srb]

ชื่อภาษา ISO: Sora
รหัสภาษา ISO: srb
จำนวนประชากร: 303,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sabar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6378
รหัสสำเนียงของ ROD: 06378
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ชื่ออื่นสำหรับ Sabar

Kharia
Khedia
Lodha
Savar
Sora
Soura
सबर

พื้นที่ใช้ภาษา Sabar

India
Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sabar

A32930 พระคำแห่งชีวิต
A34230 ชีวิตของพระเยซู

2. Saura: Assam & Saura: Tea Garden

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 739
รหัสสำเนียงของ ROD: 00739

ชื่ออื่นสำหรับ Saura: Assam & Saura: Tea Garden

Assam & Saura: Tea Garden
Savara
Sora
सौरा: आसाम & सौरा: चाय बाग़

พื้นที่ใช้ภาษา Saura: Assam & Saura: Tea Garden

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Saura: Assam & Saura: Tea Garden

C17391 พระคำแห่งชีวิต

3. Saura: Lanjiya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4168
รหัสสำเนียงของ ROD: 04168

ชื่ออื่นสำหรับ Saura: Lanjiya

Lanjia Saura
Lanjiya
Savara
Sora
सौरा: लंजिया

พื้นที่ใช้ภาษา Saura: Lanjiya

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Saura: Lanjiya

C21321 พระคำแห่งชีวิต
A38210 พระคำแห่งชีวิต 2

4. Saura: Orissa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1294
รหัสสำเนียงของ ROD: 01294

ชื่ออื่นสำหรับ Saura: Orissa

Adivasi
Orissa
Savara
Sora
सौर: उड़ीसा

พื้นที่ใช้ภาษา Saura: Orissa

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Saura: Orissa

A38209 ข่าวประเสริฐ
C03291 พระคำแห่งชีวิต
A38207 พระคำแห่งชีวิต 2
A38208 พระคำแห่งชีวิต 3