Shama-Sambuga [sqa]

ชื่อภาษา ISO: Shama-Sambuga
รหัสภาษา ISO: sqa
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Shama-Sambuga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16585
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Shama-Sambuga

Bushama
Tushama

พื้นที่ใช้ภาษา Shama-Sambuga

Nigeria

2. Shama-Sambuga: Sambuga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16586
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Shama-Sambuga: Sambuga

Sambuga

พื้นที่ใช้ภาษา Shama-Sambuga: Sambuga

Nigeria

3. Shama-Sambuga: Shama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16587
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Shama-Sambuga: Shama

Shama

พื้นที่ใช้ภาษา Shama-Sambuga: Shama

Nigeria

People Groups who speak Shama-Sambuga

Shama;