Sabaot [spy]

ชื่อภาษา ISO: Sabaot
รหัสภาษา ISO: spy
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Kalenjin
จำนวนประชากร: 241,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sabaot

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 102
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Sabaot

Dorobo: Elgon (derogatory name)
Elgon
Kupsapiny
Masai: Elgon
Mt. Elgon Maasai
Nandi: Elgon
Sabawoot
Saboti
Sapiny

พื้นที่ใช้ภาษา Sabaot

Kenya

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sabaot

C63131 ข่าวประเสริฐ
C63107 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C63105 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C63108 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C63127 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C63106 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C63130 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C63128 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C63129 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C82789 เพลง 1
A07421 พระคำแห่งชีวิต 1
C82790 เพลง 2
A18891 พระคำแห่งชีวิต 2
C82791 เพลง 3
C82788 พระคำแห่งชีวิต 3
C82792 เพลง 4
C82793 เพลง 5

2. Sabaot: Bong'omeek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16153
จำนวนประชากร: 143,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sabaot: Bong'omeek

Bong'om
Bong'omeek
Pong'om

พื้นที่ใช้ภาษา Sabaot: Bong'omeek

Kenya

3. Sabaot: Book

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16154
จำนวนประชากร: 143,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sabaot: Book

Bok
Book
Pok

พื้นที่ใช้ภาษา Sabaot: Book

Kenya

4. Sabaot: Koony

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16155
จำนวนประชากร: 143,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sabaot: Koony

Kony
Koony

พื้นที่ใช้ภาษา Sabaot: Koony

Kenya

People Groups who speak Sabaot

Kalenjin, Sabaot;