Southern Ma'di [snm]

ชื่อภาษา ISO: Southern Ma'di
รหัสภาษา ISO: snm
จำนวนประชากร: 60,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Madi, Southern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1331
รหัสสำเนียงของ ROD: 01331

ชื่ออื่นสำหรับ Madi, Southern

Ayavu
Lugbara: High: Madi
Lugbara: Madi
Madi

พื้นที่ใช้ภาษา Madi, Southern

Congo, Democratic Republic of
Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Madi, Southern

A08710 พระคำแห่งชีวิต 1
A01780 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Madi, Southern: Ogoko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13246
จำนวนประชากร: 48,000

ชื่ออื่นสำหรับ Madi, Southern: Ogoko

Ogoko

พื้นที่ใช้ภาษา Madi, Southern: Ogoko

Uganda

3. Madi, Southern: Okollo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13247
รหัสสำเนียงของ ROD: 13247
จำนวนประชากร: 48,000

ชื่ออื่นสำหรับ Madi, Southern: Okollo

Okollo

พื้นที่ใช้ภาษา Madi, Southern: Okollo

Uganda

4. Madi, Southern: Rigbo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13248
จำนวนประชากร: 48,000

ชื่ออื่นสำหรับ Madi, Southern: Rigbo

Rigbo

พื้นที่ใช้ภาษา Madi, Southern: Rigbo

Uganda

People Groups who speak Southern Ma'di

Madi, Southern;