Samo [smq]

ชื่อภาษา ISO: Samo
รหัสภาษา ISO: smq
จำนวนประชากร: 900

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kubo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4533
รหัสสำเนียงของ ROD: 04533
จำนวนประชากร: 900

ชื่ออื่นสำหรับ Kubo

Samo
Samo-Kubo: Kubo

พื้นที่ใช้ภาษา Kubo

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kubo

C74584 ข่าวประเสริฐ 1-20

2. Samo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4107

ชื่ออื่นสำหรับ Samo

Daba
Nomad
Samo-Kubo: Samo
Supei

พื้นที่ใช้ภาษา Samo

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Samo

A80057 ข่าวประเสริฐ & Messages

People Groups who speak Samo

Samo, Supai;