Central Sama [sml]

ชื่อภาษา ISO: Central Sama
รหัสภาษา ISO: sml
จำนวนประชากร: 115,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sama, Central: Dilaut-badjao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16236
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sama, Central: Dilaut-badjao

Dilaut-badjao

พื้นที่ใช้ภาษา Sama, Central: Dilaut-badjao

Philippines

2. Samal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5020
รหัสสำเนียงของ ROD: 05020

ชื่ออื่นสำหรับ Samal

Sama, Central
Sinama

พื้นที่ใช้ภาษา Samal

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Samal

C74629 ข่าวประเสริฐ

3. Sinama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 293
รหัสสำเนียงของ ROD: 00293
จำนวนประชากร: 105,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sinama

Central Sinama
Sama, Central
Samal
Samal: Sulu
Sama, Siasi
Sama: Siasi
Siasi Sama

พื้นที่ใช้ภาษา Sinama

Malaysia
Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sinama

A62671 เพลง
A68003 ข่าวประเสริฐ
C10581 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Central Sama

Badjao, Bajau; Sama, Central;