Assangori [sjg]

ชื่อภาษา ISO: Assangori
รหัสภาษา ISO: sjg
จำนวนประชากร: 43,500

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Assangori: Girga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7297
จำนวนประชากร: 38,500

ชื่ออื่นสำหรับ Assangori: Girga

Girga

พื้นที่ใช้ภาษา Assangori: Girga

Chad

2. Assangori: Walad Dulla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7299
จำนวนประชากร: 38,500

ชื่ออื่นสำหรับ Assangori: Walad Dulla

Walad Dulla

พื้นที่ใช้ภาษา Assangori: Walad Dulla

Chad

3. Goran

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2967

พื้นที่ใช้ภาษา Goran

Chad
Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Goran

A01051 พระคำแห่งชีวิต

4. Sungor: Erenga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16948
จำนวนประชากร: 38,500

ชื่ออื่นสำหรับ Sungor: Erenga

Erenga

พื้นที่ใช้ภาษา Sungor: Erenga

Cameroon
Chad
Sudan

People Groups who speak Assangori

Sungor;