Siwai [siw]

ชื่อภาษา ISO: Siwai
รหัสภาษา ISO: siw
จำนวนประชากร: 6,600

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Motuna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3592

ชื่ออื่นสำหรับ Motuna

Siwai

พื้นที่ใช้ภาษา Motuna

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Motuna

A17020 ข่าวประเสริฐ 1-20
A23151 ข่าวประเสริฐ 21-40 w/ NASIOI เพลง

2. Siwai: Baitsi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16772
จำนวนประชากร: 6,600

ชื่ออื่นสำหรับ Siwai: Baitsi

Baitsi
Sigisigero

พื้นที่ใช้ภาษา Siwai: Baitsi

Papua New Guinea

People Groups who speak Siwai

Motuna;