Tumulung Sisaala [sil]

ชื่อภาษา ISO: Tumulung Sisaala
รหัสภาษา ISO: sil
จำนวนประชากร: 105,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sisaala: Debi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4555
รหัสสำเนียงของ ROD: 04555

ชื่ออื่นสำหรับ Sisaala: Debi

Debi

พื้นที่ใช้ภาษา Sisaala: Debi

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sisaala: Debi

A74638 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C74640 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A74635 ข่าวประเสริฐ 1-20
C74637 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า 1-20
C74639 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า 21-24 & เพลง
A74636 ข่าวประเสริฐ 21-40

2. Sisaala: Gelibagili

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2268
รหัสสำเนียงของ ROD: 02268

ชื่ออื่นสำหรับ Sisaala: Gelibagili

Galebagla
Gil Bagale
Gilbagali
Sisaala: Gil Bagale
Sisaala, Tumulung: Gil Bagale
Sissala: Gilbagali

พื้นที่ใช้ภาษา Sisaala: Gelibagili

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sisaala: Gelibagili

C00160 พระคำแห่งชีวิต
A75081 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A75077 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A75076 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A75079 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A75078 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A75083 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A75080 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A75082 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A75075 ข่าวประเสริฐ 1-20
A75074 ข่าวประเสริฐ 21-40

3. Sisaala, Tumulung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2269
รหัสสำเนียงของ ROD: 02269
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ Sisaala, Tumulung

Hissala
Isaalung
Issala
Sisai
Sisala Tumu
Sisala: Tumu
Tumu
Tumulung
Tumulung Sisaala

พื้นที่ใช้ภาษา Sisaala, Tumulung

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sisaala, Tumulung

A75084 ข่าวประเสริฐ
C00161 พระคำแห่งชีวิต
A34950 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A34951 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A34970 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A34960 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A34961 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C75085 James; 1 John
C75086 เพลง w/ SISAALA: Gelibagili

4. Sisaala, Tumulung: Isala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16767
จำนวนประชากร: 121,200

ชื่ออื่นสำหรับ Sisaala, Tumulung: Isala

Isala

พื้นที่ใช้ภาษา Sisaala, Tumulung: Isala

Ghana

5. Sisaala, Tumulung: Nsihaa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16768
จำนวนประชากร: 121,200

ชื่ออื่นสำหรับ Sisaala, Tumulung: Nsihaa

Nsihaa

พื้นที่ใช้ภาษา Sisaala, Tumulung: Nsihaa

Ghana

6. Sisaala, Tumulung: Potule

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16769
จำนวนประชากร: 121,200

ชื่ออื่นสำหรับ Sisaala, Tumulung: Potule

Potule

พื้นที่ใช้ภาษา Sisaala, Tumulung: Potule

Ghana

People Groups who speak Tumulung Sisaala

Sisaala, Tumulung;