Simaa [sie]

ชื่อภาษา ISO: Simaa
รหัสภาษา ISO: sie
จำนวนประชากร: 16,700

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Simaa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16708
จำนวนประชากร: 74,800

พื้นที่ใช้ภาษา Simaa

Zambia

2. Simaa: Imilangu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16709
จำนวนประชากร: 74,800

ชื่ออื่นสำหรับ Simaa: Imilangu

Imilangu

พื้นที่ใช้ภาษา Simaa: Imilangu

Zambia

3. Simaa: Liyuwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16710
จำนวนประชากร: 74,800

ชื่ออื่นสำหรับ Simaa: Liyuwa

Liyuwa

พื้นที่ใช้ภาษา Simaa: Liyuwa

Zambia

4. Simaa: Makoma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16711
รหัสสำเนียงของ ROD: 16711
จำนวนประชากร: 74,800

ชื่ออื่นสำหรับ Simaa: Makoma

Makoma

พื้นที่ใช้ภาษา Simaa: Makoma

Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Simaa: Makoma

A65320 Kelesite Wa Kuyoya 1 - 32 [ชีวิตของพระคริสต์ 1 - 32]
A65321 Kelesite Wa Kuyoya 33 - 60 [ชีวิตของพระคริสต์ 33 - 60]
A65322 Kelesite Wa Kuyoya 61 - 96 [ชีวิตของพระคริสต์ 61 - 96]
A65323 Kelesite Wa Kuyoya 97 - 120 [ชีวิตของพระคริสต์ 97 - 120]

5. Simaa: Mulonga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16712
จำนวนประชากร: 74,800

ชื่ออื่นสำหรับ Simaa: Mulonga

Mulonga

พื้นที่ใช้ภาษา Simaa: Mulonga

Zambia

6. Simaa: Mwenyi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16713
จำนวนประชากร: 74,800

ชื่ออื่นสำหรับ Simaa: Mwenyi

Mwenyi

พื้นที่ใช้ภาษา Simaa: Mwenyi

Zambia

7. Simaa: Nyengo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16714
จำนวนประชากร: 74,800

ชื่ออื่นสำหรับ Simaa: Nyengo

Nyengo

พื้นที่ใช้ภาษา Simaa: Nyengo

Zambia

People Groups who speak Simaa

Simaa; Simaa-Imilangu, Mdundulu; Simaa-Makoma; Simaa-Mwenyi; Simaa-Nyengo;