She [shx]

ชื่อภาษา ISO: She
รหัสภาษา ISO: shx
จำนวนประชากร: 1,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. She

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16601

พื้นที่ใช้ภาษา She

China

2. She: Lianhua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16602

พื้นที่ใช้ภาษา She: Lianhua

China

3. She: Luofu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16603

พื้นที่ใช้ภาษา She: Luofu

China